Koti Puhtaaksi tietosuojaselosteet

Valitse henkilörekisteri, jonka tietosuojaselosteeseen haluat tutustua tarkemmin.

Verkkosivustokävijärekisteri

Koti Puhtaaksi Oy sitoutuu noudattamaan Suomessa voimassa olevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä. Tällä tarkoitetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä muita yrityksen toimintaan sovellettavia lakeja ja säädöksiä, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä. 

Käsittelemme henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti, ja yrityksen henkilöstö on velvoitettu pitämään kaikki henkilötiedot ehdottoman luottamuksellisina.

T√§m√§ tietosuojaseloste kertoo, kuinka Koti Puhtaaksi Oy k√§sittelee verkkosivustok√§vij√∂iden henkil√∂tietoja. T√§ss√§ selosteessa tarkoitetaan termill√§ ‚ÄĚrekister√∂ity‚ÄĚ kaikkia niit√§ luonnollisia henkil√∂it√§, joiden henkil√∂tiedot ovat rekisterinpit√§j√§n verkkosivustok√§vij√§-rekisteriss√§.

REKISTERINPIT√ĄJ√Ą

Sahera Koti Puhtaaksi Oy
Kursonkatu 2
33840 Tampere
y-tunnus 2395527-2

YHTEYSHENKIL√Ė HENKIL√ĖTIETOREKISTERI√Ą KOSKEVISSA ASIOISSA

Tuomas Mäkelä
[email protected]

REKISTERIN NIMI

Koti Puhtaaksi Oy:n verkkosivustokävijä-rekisteri

REKISTER√ĖITYJEN RYHM√ĄT

Verkkosivuston kotipuhtaaksi.fi vierailijat

HENKIL√ĖTIETOJEN K√ĄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTEET

Henkilötietoja käytetään Koti Puhtaaksi Oy:n

 • Palveluiden parantamiseen
 • Mainosten kohdentamiseen oikeille kohderyhmille
 • Verkkosivujen k√§ytt√§j√§kokemuksen parantamiseen
 • Liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehitt√§miseen

Käsittelemme henkilötietoja perustuen suostumukseen, jonka verkkosivustokävijä antaa evästekyselyn kautta.

REKISTERIN TIETOSIS√ĄLT√Ė

Rekisteriin voidaan tallentaa ja sen avulla voidaan käsitellä seuraavia tietoja. Jokaisesta käyttäjästä ei välttämättä ole kaikkia alla mainittuja tietoja.

 • IP-osoite
 • Sivustovierailun ajankohta
 • Tiedot sivuston k√§yt√∂st√§, kuten kesto, katsellut sivut ja muut mitattavat tapahtumat

TIETOL√ĄHTEET

Henkilötiedot saadaan kerätään suoraan rekisteröidyltä itseltään verkkosivustovierailun yhteydessä. Automaattista päätöksentekoa, kuten profilointia, ei hyödynnetä tämän selosteen kattamassa henkilötietojen käsittelyssä.

HENKIL√ĖTIETOJEN S√ĄILYTYSAIKA

Henkilötietoja käsitellään EU:n komission suosituksen mukaan 365 päivän ajan viimeisimmästä verkkosivustovierailusta.

Toteutamme kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan tai poistetaan viipymättä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Olemme toteuttaneet asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta häviämiseltä, luovuttamiselta, väärinkäytöltä, muuttamiselta, tuhoamiselta tai luvattomalta pääsyltä.

Henkilörekisteriin pääsy on käyttöoikeuksin rajattu siten, että tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään. Henkilökunta on kattavasti koulutettu ja ohjeistettu henkilötietojen asianmukaiseen käsittelyyn ja kaikilla henkilötietoja käsittelevillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin henkilötietoihin.

Henkilötietojen käsittelyyn käytettävät laitteet ja tietojärjestelmät ovat riittävillä tavoin teknisesti suojattuja ja pääsy niihin on suojattu asianmukaisilla menetelmillä, mukaan lukien henkilökohtaiset käyttäjätunnukset.

Jos turvatoimista huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus, jolla on todennäköisesti kielteinen vaikutus rekisteröityjen tietosuojaan, ilmoitamme loukkauksesta mahdollisimman pian toimivaltaisille viranomaisille sekä asianomaisille rekisteröidyille, jos sovellettava tietosuojalainsäädäntö tätä edellyttää.

HENKIL√ĖTIETOJEN LUOVUTUKSET JA SIIRROT

Henkilötietojen käsittely ja säilytys on ulkoistettu ulkopuolisille palveluntarjoajille. Käytämme tunnettuja sopimuskumppaneita, joiden kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Voimme siirtää osan henkilötiedoista EU:n / ETA:n ulkopuolelle tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi käyttäessämme ulkopuolisia palveluntarjoajia (Facebook, ActiveCampaign ja Google Analytics) välillämme tehdyn yhteistyösopimuksen perusteella. Nämä siirrot toteutetaan turvallisesti tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Henkilötietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän tai sen tietoja käsittelevien tai säilyttävien palveluntarjoajien ulkopuolelle siten, että tiedot olisivat tunnistettavissa yksittäistä käyttäjää koskeviksi muissa kuin seuraavissa poikkeustilanteissa: lain tai viranomaismääräyksen velvoittamana, tuomioistuimen määräyksestä tai jos se on muuten tarpeen lain, verkkopalveluiden käyttöehtojen tai hyvän tavan epäiltyjen loukkausten estämiseksi tai selvittämiseksi taikka rekisterinpitäjän tai kolmansien osapuolten oikeuksien suojaamiseksi.

REKISTER√ĖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat häntä koskevat tiedot sekä vaatia mahdollisia virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita tietoja korjattavaksi. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastus- ja korjauspyynnöt on osoitettava henkilörekisterin yhteyshenkilölle, jonka yhteystiedot löytyvät tämän selosteen alusta. Kaikkien tietopyynnön esittäjien oikeus pyyntöön varmistetaan ennen pyynnön käsittelyä.

Tarkastuspyyntöihin vastataan kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä.
Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa aiemmin mahdollisesti antamansa suostumus tietojen käsittelylle. Sen jälkeen hänen henkilötietojaan ei käsitellä, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Lisäksi rekisteröity voi pyytää siirtämään antamansa henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle tarvittaessa. Rekisteröidyllä on tietyin perustein oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

TIETOSUOJASELOSTEEN P√ĄIVITYKSET

Tätä tietosuojaselostetta on viimeksi katselmoitu / päivitetty 21.4.2022.

Koti Puhtaaksi Oy seuraa tietosuojalainsäädännön muutoksia sekä haluaa kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta.

Asiakashankintarekisteri

Koti Puhtaaksi Oy sitoutuu noudattamaan Suomessa voimassa olevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä. Tällä tarkoitetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä muita yrityksen toimintaan sovellettavia lakeja ja säädöksiä, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä.

Käsittelemme henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti, ja yrityksen henkilöstö on velvoitettu pitämään kaikki henkilötiedot ehdottoman luottamuksellisina.

T√§m√§ tietosuojaseloste kertoo, kuinka Koti Puhtaaksi Oy k√§sittelee henkil√∂tietoja asiakashankinnassaan. T√§ss√§ selosteessa tarkoitetaan termill√§ ‚ÄĚrekister√∂ity‚ÄĚ kaikkia niit√§ luonnollisia henkil√∂it√§, joiden henkil√∂tiedot ovat rekisterinpit√§j√§n asiakashankintarekisteriss√§.

REKISTERINPIT√ĄJ√Ą

Sahera Koti Puhtaaksi Oy
Kursonkatu 2
33840 Tampere
y-tunnus 2395527-2

YHTEYSHENKIL√Ė HENKIL√ĖTIETOREKISTERI√Ą KOSKEVISSA ASIOISSA

Tuomas Mäkelä
[email protected]

REKISTERIN NIMI

Koti Puhtaaksi Oy:n asiakashankintarekisteri

REKISTER√ĖITYJEN RYHM√ĄT

Yksityishenkilöt ja asiakasorganisaatioiden edustajat, joiden kanssa asiakassuhde pyritään muodostamaan

HENKIL√ĖTIETOJEN K√ĄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTEET

Henkilötietoja käytetään Koti Puhtaaksi Oy:n

 • Markkinointiin
 • Palveluista ja tapahtumista tiedottamiseen
 • Muihin asiakkuussuhteen muodostamiseksi teht√§viin toimiin

Käsittelemme henkilötietoja perustuen joko rekisteröidyn suostumukseen tai oikeutettuun etuun, jolloin käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

REKISTERIN TIETOSIS√ĄLT√Ė

Rekisteriin voidaan tallentaa ja sen avulla voidaan käsitellä seuraavia tietoja. Jokaisesta käyttäjästä ei välttämättä ole kaikkia alla mainittuja tietoja.

 • Yhteys- ja yksil√∂intitiedot, kuten rekister√∂idyn nimi, s√§hk√∂posti, puhelinnumero ja postinumero
 • Tiedot yhteydenotoista, kuten puhelutallenteet, s√§hk√∂postit, viestit ja muistiinpanot
 • Markkinointiin ja myynninedist√§miseen liittyv√§t tiedot, kuten rekister√∂ityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen
 • Muut rekister√∂idyn tai h√§nen organisaationsa mahdollisesti itse antamat tiedot
 • Edell√§ mainittujen tietojen historia- ja muutostiedot

TIETOL√ĄHTEET

Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti joko suoraan rekisteröidyltä itseltään tai hänen organisaatioltaan, jonka kanssa asiakassuhde pyritään muodostamaan. Tietoja voidaan joissain tapauksissa kerätä myös julkisista lähteistä tai rekisterinpitäjän hallinnoimista tietojärjestelmistä aiempiin tilauksiin liittyen.

Automaattista päätöksentekoa, kuten profilointia, ei hyödynnetä tämän selosteen kattamassa henkilötietojen käsittelyssä.

HENKIL√ĖTIETOJEN S√ĄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista ja lainsäädännön mukaisesti sallittua tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötiedot poistetaan pyydettäessä, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi. Puhelutallenteet poistuvat automaattisesti 90 päivän päästä puhelusta.

Lisäksi toteutamme kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan tai poistetaan viipymättä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakashankintarekisterin sisältämien henkilötietojen luottamuksellisuus on meille tärkeää. Olemme toteuttaneet asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta häviämiseltä, luovuttamiselta, väärinkäytöltä, muuttamiselta, tuhoamiselta tai luvattomalta pääsyltä.

Henkilörekisteriin pääsy on käyttöoikeuksin rajattu siten, että tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Henkilökunta on kattavasti koulutettu ja ohjeistettu henkilötietojen asianmukaiseen käsittelyyn ja kaikilla henkilötietoja käsittelevillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin henkilötietoihin.

Henkilötietojen käsittelyyn käytettävät laitteet ja tietojärjestelmät ovat riittävillä tavoin teknisesti suojattuja ja pääsy niihin on suojattu asianmukaisilla menetelmillä mukaan lukien henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja vaihtuvat salasanat.

Jos turvatoimista huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus, jolla on todennäköisesti kielteinen vaikutus rekisteröityjen tietosuojaan, ilmoitamme loukkauksesta mahdollisimman pian toimivaltaisille viranomaisille sekä asianomaisille rekisteröidyille, jos sovellettava tietosuojalainsäädäntö tätä edellyttää.

HENKIL√ĖTIETOJEN LUOVUTUKSET JA SIIRROT

Henkilötietojen käsittely ja säilytys on osittain ulkoistettu ulkopuolisille palveluntarjoajille. Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, joiden kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. Takaamme, että tällainen ulkoistaminen tapahtuu voimassa olevan tietosuoja- ja henkilölainsäädännön mukaisesti, ja että ulkopuoliset palveluntarjoajat eivät hyödynnä tämän henkilötietorekisterin tietoja omia tarkoituksiaan varten.

Voimme siirtää osan henkilötiedoista EU:n / ETA:n ulkopuolelle tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi käyttäessämme ulkopuolisia palveluntarjoajia (ActiveCampaign, https://www.activecampaign.com/security, Freshdesk https://freshdesk.com/gdpr) välillämme tehdyn yhteistyösopimuksen perusteella. Nämä siirrot toteutetaan turvallisesti tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Henkilötietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän tai sen tietoja käsittelevien tai säilyttävien palveluntarjoajien ulkopuolelle siten, että tiedot olisivat tunnistettavissa yksittäistä käyttäjää koskeviksi muissa kuin seuraavissa poikkeustilanteissa: lain tai viranomaismääräyksen velvoittamana, tuomioistuimen määräyksestä tai jos se on muuten tarpeen lain, verkkopalveluiden käyttöehtojen tai hyvän tavan epäiltyjen loukkausten estämiseksi tai selvittämiseksi taikka rekisterinpitäjän tai kolmansien osapuolten oikeuksien suojaamiseksi.

REKISTER√ĖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat häntä koskevat tiedot sekä vaatia mahdollisia virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita tietoja korjattavaksi. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastus- ja korjauspyynnöt on osoitettava henkilörekisterin yhteyshenkilölle, jonka yhteystiedot löytyvät tämän selosteen alusta. Kaikkien tietopyynnön esittäjien oikeus pyyntöön varmistetaan ennen pyynnön käsittelyä. Tarkastuspyyntöihin vastataan kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa aiemmin mahdollisesti antamansa suostumus tietojen käsittelylle. Sen jälkeen hänen henkilötietojaan ei käsitellä, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Lisäksi rekisteröity voi pyytää siirtämään antamansa henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle tarvittaessa. Rekisteröidyllä on tietyin perustein oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

TIETOSUOJASELOSTEEN P√ĄIVITYKSET

Tätä tietosuojaselostetta on viimeksi katselmoitu / päivitetty 10.3.2022.

Koti Puhtaaksi Oy seuraa tietosuojalainsäädännön muutoksia sekä haluaa kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta.

Asiakasrekisteri

Koti Puhtaaksi Oy sitoutuu noudattamaan Suomessa voimassa olevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä. Tällä tarkoitetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä muita yrityksen toimintaan sovellettavia lakeja ja säädöksiä, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä.

Käsittelemme henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti, ja yrityksen henkilöstö on velvoitettu pitämään kaikki henkilötiedot ehdottoman luottamuksellisina.

T√§m√§ tietosuojaseloste kertoo, kuinka Koti Puhtaaksi Oy k√§sittelee asiakkaidensa henkil√∂tietoja. T√§ss√§ selosteessa tarkoitetaan termill√§ ‚ÄĚrekister√∂ity‚ÄĚ kaikkia niit√§ luonnollisia henkil√∂it√§, joiden henkil√∂tiedot ovat rekisterinpit√§j√§n asiakasrekisteriss√§.

REKISTERINPIT√ĄJ√Ą

Sahera Koti Puhtaaksi Oy
Kursonkatu 2
33840 Tampere
y-tunnus 2395527-2

YHTEYSHENKIL√Ė HENKIL√ĖTIETOREKISTERI√Ą KOSKEVISSA ASIOISSA

Tuomas Mäkelä
[email protected]

REKISTERIN NIMI

Koti Puhtaaksi Oy:n asiakasrekisteri

REKISTER√ĖITYJEN RYHM√ĄT

Asiakkaat ja asiakasorganisaatioiden edustajat

HENKIL√ĖTIETOJEN K√ĄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTEET

Henkilötietoja käytetään Koti Puhtaaksi Oy:n

 • Asiakassuhteiden luomiseen, hallintaan, hoitamiseen, yll√§pitoon ja kehitt√§miseen
 • Asiakasviestinn√§n ja markkinointitoimenpiteiden kohdentamiseen
 • Palveluiden tuottamiseen ja palvelutoimitusten hoitamiseen

Käsittelemme henkilötietoja perustuen joko sopimukseen (jolloin käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jossa rekisteröity tai hänen organisaationsa on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn tai hänen organisaationsa pyynnöstä) tai oikeutettuun etuun (jolloin käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, kun yrityksen ja rekisteröidyn tai hänen organisaationsa välillä on asiakkuussuhde).

REKISTERIN TIETOSIS√ĄLT√Ė

Rekisteriin voidaan tallentaa ja sen avulla voidaan käsitellä seuraavia tietoja. Jokaisesta käyttäjästä ei välttämättä ole kaikkia alla mainittuja tietoja.

 • Yhteys- ja yksil√∂intitiedot, kuten rekister√∂idyn nimi, henkil√∂tunnus, s√§hk√∂posti, osoite, puhelinnumero, organisaatio ja sen laskutustiedot
 • Asiakkuustiedot, kuten siivoussopimus, asiakasnumero, asiakkuustyyppi, asiakkuuden tila, maksutiedot, palvelukieli, siivousohjeistukset, palveluun liittyv√§t muistiinpanot ja viestit, puhelutallenteet, tukipyynn√∂t, palautteet
 • Markkinointiin ja myynninedist√§miseen liittyv√§t tiedot, kuten rekister√∂ityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen
 • Muut rekister√∂idyn tai h√§nen organisaationsa mahdollisesti itse antamat tiedot
 • Edell√§ mainittujen tietojen historia- ja muutostiedot

TIETOL√ĄHTEET

Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti joko suoraan rekisteröidyltä itseltään tai hänen organisaatioltaan, jonka kanssa asiakassopimus on solmittu. Tietoja voidaan joissain tapauksissa kerätä myös julkisista lähteistä, tai rekisterinpitäjän hallinnoimista tietojärjestelmistä aiempiin tilauksiin liittyen.

Automaattista päätöksentekoa, kuten profilointia, ei hyödynnetä tämän selosteen kattamassa henkilötietojen käsittelyssä.

HENKIL√ĖTIETOJEN S√ĄILYTYSAIKA

Henkilötietoja käsitellään asiakas- ja sopimussuhteen voimassaolon ajan sekä tarpeellisen ajan asiakas- ja sopimussuhteen päättymisen jälkeen. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista ja lainsäädännön mukaisesti sallittua tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötiedot poistetaan pyydettäessä, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Lisäksi toteutamme kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan tai poistetaan viipymättä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakkaan henkilötietojen luottamuksellisuus on meille tärkeää. Olemme toteuttaneet asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta häviämiseltä, luovuttamiselta, väärinkäytöltä, muuttamiselta, tuhoamiselta tai luvattomalta pääsyltä.

Henkilörekisteriin pääsy on käyttöoikeuksin rajattu siten, että tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään. Henkilökunta on kattavasti koulutettu ja ohjeistettu henkilötietojen asianmukaiseen käsittelyyn ja kaikilla henkilötietoja käsittelevillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin henkilötietoihin.

Henkilötietojen käsittelyyn käytettävät laitteet ja tietojärjestelmät ovat riittävillä tavoin teknisesti suojattuja ja pääsy niihin on suojattu asianmukaisilla menetelmillä mukaan lukien henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja vaihtuvat salasanat. Avaimia hallitaan lokien avulla. Paperimuotoiset tiedot säilytetään lukituissa tiloissa. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

Jos turvatoimista huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus, jolla on todennäköisesti kielteinen vaikutus rekisteröityjen tietosuojaan, ilmoitamme loukkauksesta mahdollisimman pian toimivaltaisille viranomaisille sekä asianomaisille rekisteröidyille, jos sovellettava tietosuojalainsäädäntö tätä edellyttää.

HENKIL√ĖTIETOJEN LUOVUTUKSET JA SIIRROT

Henkilötietojen käsittely ja säilytys on osittain ulkoistettu ulkopuolisille palveluntarjoajille. Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, joiden kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. Takaamme, että tällainen ulkoistaminen tapahtuu voimassa olevan tietosuoja- ja henkilölainsäädännön mukaisesti ja että ulkopuoliset palveluntarjoajat eivät hyödynnä tämän henkilötietorekisterin tietoja omia tarkoituksiaan varten.

Voimme siirtää osan henkilötiedoista EU:n / ETA:n ulkopuolelle tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi käyttäessämme ulkopuolisia palveluntarjoajia (ActiveCampaign, https://www.activecampaign.com/security, Freshdesk https://freshdesk.com/gdpr) välillämme tehdyn yhteistyösopimuksen perusteella. Nämä siirrot toteutetaan turvallisesti tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Henkilötietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän tai sen tietoja käsittelevien tai säilyttävien palveluntarjoajien ulkopuolelle siten, että tiedot olisivat tunnistettavissa yksittäistä käyttäjää koskeviksi muissa kuin seuraavissa poikkeustilanteissa: lain tai viranomaismääräyksen velvoittamana, tuomioistuimen määräyksestä tai jos se on muuten tarpeen lain, verkkopalveluiden käyttöehtojen tai hyvän tavan epäiltyjen loukkausten estämiseksi tai selvittämiseksi taikka rekisterinpitäjän tai kolmansien osapuolten oikeuksien suojaamiseksi.

REKISTER√ĖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat häntä koskevat tiedot sekä vaatia mahdollisia virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita tietoja korjattavaksi. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastus- ja korjauspyynnöt on osoitettava henkilörekisterin yhteyshenkilölle, jonka yhteystiedot löytyvät tämän selosteen alusta. Kaikkien tietopyynnön esittäjien oikeus pyyntöön varmistetaan ennen pyynnön käsittelyä.

Tarkastuspyyntöihin vastataan kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä.
Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa aiemmin mahdollisesti antamansa suostumus tietojen käsittelylle. Sen jälkeen hänen henkilötietojaan ei käsitellä, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Lisäksi rekisteröity voi pyytää siirtämään antamansa henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle tarvittaessa. Rekisteröidyllä on tietyin perustein oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

TIETOSUOJASELOSTEEN P√ĄIVITYKSET

Tätä tietosuojaselostetta on viimeksi katselmoitu / päivitetty 17.2.2022.

Koti Puhtaaksi Oy seuraa tietosuojalainsäädännön muutoksia sekä haluaa kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta.

Rekrytointirekisteri

Koti Puhtaaksi Oy sitoutuu noudattamaan Suomessa voimassa olevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä. Tällä tarkoitetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä muita yrityksen toimintaan sovellettavia lakeja ja säädöksiä, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä.

Käsittelemme henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti, ja yrityksen henkilöstö on velvoitettu pitämään kaikki henkilötiedot ehdottoman luottamuksellisina.

T√§m√§ tietosuojaseloste kertoo, kuinka Koti Puhtaaksi Oy k√§sittelee henkil√∂tietoja rekrytoinnissaan. T√§ss√§ selosteessa tarkoitetaan termill√§ ‚ÄĚrekister√∂ity‚ÄĚ kaikkia niit√§ luonnollisia henkil√∂it√§, joiden henkil√∂tiedot ovat rekisterinpit√§j√§n rekrytointirekisteriss√§.

REKISTERINPIT√ĄJ√Ą

Sahera Koti Puhtaaksi Oy
Kursonkatu 2
33840 Tampere
y-tunnus 2395527-2

YHTEYSHENKIL√Ė HENKIL√ĖTIETOREKISTERI√Ą KOSKEVISSA ASIOISSA

Tuomas Mäkelä
[email protected]

REKISTERIN NIMI

Koti Puhtaaksi Oy:n rekrytointirekisteri

REKISTER√ĖITYJEN RYHM√ĄT

Työnhakijat ja työntekijät

HENKIL√ĖTIETOJEN K√ĄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTEET

Henkilötietoja käytetään Koti Puhtaaksi Oy:n rekrytointiin liittyviin toimiin. Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan perustuen rekisteröidyn suostumukseen.

REKISTERIN TIETOSIS√ĄLT√Ė

Rekisteriin voidaan tallentaa ja sen avulla voidaan käsitellä seuraavia tietoja. Jokaisesta käyttäjästä ei välttämättä ole kaikkia alla mainittuja tietoja.

 • Yhteys- ja yksil√∂intitiedot, kuten rekister√∂idyn nimi, s√§hk√∂posti, puhelinnumero ja postitoimipaikka
 • Tiedot ty√∂nhakuun liittyen, kuten ty√∂hakemus, saatekirje, ty√∂nhaun tila ja cv
 • Tiedot yhteydenotoista, kuten haastatteluihin liittyv√§t muistiinpanot, ty√∂nhakijan viestit sek√§ puhelu- ja videohaastattelutallenteet
 • Mahdolliset muut rekister√∂idyn itse antamat tiedot
 • Edell√§ mainittujen tietojen historia- ja muutostiedot

TIETOL√ĄHTEET

Henkilötiedot saadaan suoraan rekisteröidyltä itseltään. Automaattista päätöksentekoa, kuten profilointia, ei hyödynnetä tämän selosteen kattamassa henkilötietojen käsittelyssä.

HENKIL√ĖTIETOJEN S√ĄILYTYSAIKA

Henkilötiedot poistetaan automaattisesti 920 päivän kuluttua rekrytointipäätöksestä tai viimeisimmästä kontaktista, perustuen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien mukaisiin kanneaikoihin sekä rikoslain työsyrjintärikoksen vanhenemisaikaan, ellei rekisteröity pyydä tietojensa poistoa aiemmin.

Poistopyynnön myötä henkilötiedot poistetaan automaattisesti 30 päivän kuluessa.

Lisäksi toteutamme kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan tai poistetaan viipymättä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekrytointirekisterin sisältämien henkilötietojen luottamuksellisuus on meille tärkeää. Olemme toteuttaneet asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta häviämiseltä, luovuttamiselta, väärinkäytöltä, muuttamiselta, tuhoamiselta tai luvattomalta pääsyltä.

Rekisterin käyttö on yrityksessämme ohjeistettu, ja henkilörekisteriin pääsy on käyttöoikeuksin rajattu siten, että tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Henkilökunta on kattavasti koulutettu ja ohjeistettu henkilötietojen asianmukaiseen käsittelyyn ja kaikilla henkilötietoja käsittelevillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin henkilötietoihin.

Henkilötietojen käsittelyyn käytettävät laitteet ja tietojärjestelmät ovat riittävillä tavoin teknisesti suojattuja ja pääsy niihin on suojattu asianmukaisilla menetelmillä mukaan lukien henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja vaihtuvat salasanat. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

Jos turvatoimista huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus, jolla on todennäköisesti kielteinen vaikutus rekisteröityjen tietosuojaan, ilmoitamme loukkauksesta mahdollisimman pian toimivaltaisille viranomaisille sekä asianomaisille rekisteröidyille, jos sovellettava tietosuojalainsäädäntö tätä edellyttää.

HENKIL√ĖTIETOJEN LUOVUTUKSET JA SIIRROT

Henkilötietojen käsittely ja säilytys on osittain ulkoistettu ulkopuolisille palveluntarjoajille. Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, joiden kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. Takaamme, että tällainen ulkoistaminen tapahtuu voimassa olevan tietosuoja- ja henkilölainsäädännön mukaisesti ja että ulkopuoliset palveluntarjoajat eivät hyödynnä tämän henkilötietorekisterin tietoja omia tarkoituksiaan varten.

Voimme siirtää osan henkilötiedoista EU:n / ETA:n ulkopuolelle tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi käyttäessämme ulkopuolisia palveluntarjoajia (ActiveCampaign, https://www.activecampaign.com/security) välillämme tehdyn yhteistyösopimuksen perusteella. Nämä siirrot toteutetaan turvallisesti tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Henkilötietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän tai sen tietoja käsittelevien tai säilyttävien palveluntarjoajien ulkopuolelle siten, että tiedot olisivat tunnistettavissa yksittäistä käyttäjää koskeviksi muissa kuin seuraavissa poikkeustilanteissa: lain tai viranomaismääräyksen velvoittamana, tuomioistuimen määräyksestä tai jos se on muuten tarpeen lain, verkkopalveluiden käyttöehtojen tai hyvän tavan epäiltyjen loukkausten estämiseksi tai selvittämiseksi taikka rekisterinpitäjän tai kolmansien osapuolten oikeuksien suojaamiseksi.

REKISTER√ĖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat häntä koskevat tiedot sekä vaatia mahdollisia virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita tietoja korjattavaksi. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastus- ja korjauspyynnöt on osoitettava henkilörekisterin yhteyshenkilölle, jonka yhteystiedot löytyvät tämän selosteen alusta. Kaikkien tietopyynnön esittäjien oikeus pyyntöön varmistetaan ennen pyynnön käsittelyä. Tarkastuspyyntöihin vastataan kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa aiemmin mahdollisesti antamansa suostumus tietojen käsittelylle. Sen jälkeen hänen henkilötietojaan ei käsitellä, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Lisäksi rekisteröity voi pyytää siirtämään antamansa henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle tarvittaessa. Rekisteröidyllä on tietyin perustein oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

TIETOSUOJASELOSTEEN P√ĄIVITYKSET

Tätä tietosuojaselostetta on viimeksi katselmoitu / päivitetty 6.4.2022.

Koti Puhtaaksi Oy seuraa tietosuojalainsäädännön muutoksia sekä haluaa kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta.